A kárt általában a károkozóval szemben lehet érvényesíteni, akkor is a károkozónál kell benyújtani a kárigényt, ha az a káreseményre biztosítással rendelkezik. Kivétel a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása, mert ezeknél az eseteknél a kár közvetlenül a biztosítóval szemben is érvényesíthető.

A károsult a káreseményt – annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak (ismeretlen gépjármű által okozott káresemény esetén a MABISZ-nak). A bejelentés elmulasztása a biztosító (illetve a MABISZ) mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

A károkozó (biztosított) is köteles bejelenteni a káreseményt, neki erre 5 munkanap áll rendelkezésére. A biztosított azt is köteles 5 munkanapon belül bejelenteni, ha a káreseménnyel kapcsolatban ellene peres vagy nemperes eljárás indult. A biztosító jogosult ebben az eljárásban a biztosított képviseletéről gondoskodni.